Προϋποθέσεις Εγγραφής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
1. Αίτηση για την εγγραφή στο βιβλίο Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (Χαρτοσημασμένη με ΤΑΧΔΙΚ των 3,00 ευρώ).
2. Πιστοποιητικό γέννησης.
3. Βεβαίωση δικηγόρου ή Δικηγορικής Εταιρείας ή βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετική με την έναρξη της άσκησης του πτυχιούχου.
4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητά την εγγραφή του με κατάθεση βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών, τότε θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου εντός δέκα οχτώ (18) μηνών.
5. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) (έντυπη από το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης) «ότι δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013)». Επιπλέον για όσους προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών «Δεσμεύομαι να προσκομίσω το πτυχίο μου εντός του 18μηνου της άσκησής μου».
6. Παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης τριάντα (30,00) ευρώ το οποίο καταβάλλεται στο Ταμείου του Δ.Σ. Ροδόπης.

Καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων συγχωρείται για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως:
α) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,
β) η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, ή
γ) λόγοι υγείας του ενδιαφερομένου.
Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν αυτές από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου η εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, εφόσον ο πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη.
Ως συναφής με τη νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων. (Ν. 4194/2013).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ