Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης κατανοεί πλήρως τη σημασία προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αισθάνεστε ασφαλείς στην ιστοσελίδα μας.

Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει στόχο την ενημέρωση σας για το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο ΔΣ Ροδόπης, το σκοπό επεξεργασίας τους, την κατηγορία των αποδεκτών και τις διαδικασίες που μπορούν να ακολουθήσουν τα υποκείμενα για να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, συμμορφούμενη με τις αυστηρές απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων και τις απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, μπορείτε να παύσετε την χρήση της ιστοσελίδας μας.

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Παραδείγματα είναι το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα διεύθυνση IP.

Υποκείμενο Δεδομένων ή Υποκείμενο: Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή στον Σύλλογο.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή Επεξεργασία: Κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται στα προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.

Συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων: Κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το Υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο Επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της Επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η Επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η Συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Αποδέκτης των δεδομένων: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για τρίτο μέρος ή όχι.

Τρίτος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός, εκτός από το Υποκείμενο των δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και τα πρόσωπα, που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά ενεργούν υπό την εποπτεία ή εκ μέρος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της Επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

Εκτελών την Επεξεργασία: οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: (“αρχείο”), κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι o Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΔΣ Ροδόπης είναι τα εξής:
– Ταχυδρομική διεύθυνση: Τρικούπη Χαριλάου 32, Εντός Δικαστικού Μεγάρου, Κομοτηνή, 69132.
– Τηλέφωνο – σταθερό: 2531022551
– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dsrodopi@gmail.com

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας συλλέγουμε μόνο τα απολύτως αναγκαία και πρόσφορα δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του ιστoτόπου μας και την ευχάριστη πλοήγηση των χρηστών του.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι :

• Διεύθυνση IP
• Πληροφορίες συσκευής.
• Δεδομένα πλοήγησης
• Δεδομένα Cookies.

Συλλέγουμε δεδομένα κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας. Παρότι, μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα σ’ αυτόν χωρίς να μοιράζεστε μαζί μας πληροφορίες που μπορεί να σας ταυτοποιούν, συλλέγουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες σύνδεσης, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του και την σωστή του λειτουργία. Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας αυτής αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679, η ιστοσελίδα μας συλλέγει μια σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα σε κάθε πρόσβαση σας, με αποκλειστικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα εξής δεδομένα:

• Δεδομένα Πλοήγησης: πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και τα στοιχεία στα οποία κάνατε κλικ, προβλήθηκαν από εσάς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

• Δεδομένα Σύνδεσης: πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας (όπως το λειτουργικό σύστημα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται, τη συνιστώμενη τοποθεσία της διεύθυνσης IP, τον πάροχο της υπηρεσίας διαδικτύου που χρησιμοποιείτε).

Γενικά, οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη χρήση ψηφιακών αναγνωριστικών, όπως ο μοναδικός αριθμός της συσκευής σας, ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης (browser) ή η διεύθυνση IP σας. Τα αναγνωριστικά αυτά χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των πληροφοριών που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας από τις πληροφορίες που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης/τη συσκευή ενός άλλου χρήστη. (βλ. και Πολιτική Cookies)

Η συλλογή και αποθήκευση των ανωτέρω δεδομένων είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας προκειμένου να παρέχεται λειτουργικότητα και να προσφέρεται το περιεχόμενό του. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συστημάτων της τεχνολογίας πληροφοριών μας. Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Γ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες δεν πραγματοποιείται ή δεν προβλέπεται επί του παρόντος.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διασφαλίζουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται είναι ενημερωμένα και ακριβή. Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρόνο υποχρεούμαστε από το νόμο.

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων σας εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση των δεδομένων σας τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτά.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να λάβετε (δικαίωμα στη φορητότητα) τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα μεταβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση μας.

Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, χωριστά για κάθε δίαυλο επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον καθώς και στη δημιουργία των εξατομικευμένου προφίλ χρήσης.

Για τους ανωτέρω σκοπούς τυχόν αίτημά του υποκειμένου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Σύλλογο στο e- mail dsrodopi@gmail.com.
Σε περίπτωση αιτήματος σας, έχουμε την υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά την διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

Διατηρούμε το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρίζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας, στο οποίο υποχρεούμαστε να απαντήσουμε αιτιολογημένα.

Κατόπιν κάθε αιτήματος υποχρεούμαστε να σας απαντήσουμε εντός μηνός από την κατάθεση αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης επί του αιτήματος έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε, για τους λόγους που δεν ενεργήσαμε.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση: http://www.dpa.gr/

ΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δεν προβαίνουμε σε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, ενημερώστε μας στο email dsrodopi@gmail.com.

Ζ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών.

Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας.

Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Λάβετε υπόψη ότι τη δυνατότητα να διαμορφώσετε έτσι τον Browser σας, ώστε να μην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αμέσως. Αν επιθυμείτε να μάθετε, πώς μπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις στον Browser σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού σας.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Σύλλογος για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Η. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΔΣ Ροδόπης εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη νόμιμο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την συλλογή, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα σας ώστε κάθε εργαζόμενος και κάθε συνεργάτης μας να επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι μας προβαίνουν σε κάθε πράξη επεξεργασίας σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες, ενώ δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.

Για τυχόν παραβίαση (data breach) των προσωπικών σας δεδομένων ο ΔΣ Ροδόπης θα ειδοποιεί εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στην ιστοσελίδας μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 23/05/2018.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ