Διορισμός Νέου Δικηγόρου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων». (ασυμβίβαστα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί.
• Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια του Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση για την εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (χαρτοσημασμένη με ΤΑΧΔΙΚ των 3,00 ευρώ).
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) «ότι δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).» (έντυπη από το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης).
3. Πρακτικό ορκωμοσίας.
4. Φ.Ε.Κ. (ολόκληρο του διορισμού).
5. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης πενήντα (50,00) Ευρώ.
6. Παράβολο Λ.Ε.Α.Δ.Ρ εκατό (100,00) Ευρώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ