Ενημερωτικό Σημείωμα Διαγωνισμού Α' 2024-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

22/03/2024

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α΄ 2024


    Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι τις  19.5.2024.


(Ο υπολογισμός του 18μήνου γίνεται με βάση την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων.)

Η υποβολή των δικαιολογητικών προς το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης για τη χορήγηση του απαιτούμενου πιστοποιητικού θα γίνεται με φυσική παρουσία.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού λήγει στις 23.4.2024  (η έναρξη της προθεσμίας υποβολής και ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί προσεχώς).

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τόπος διεξαγωγής τους θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων

Παρασκευή  17.5.2024

17:00 -19:00 : Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Σάββατο  18.5.2024

9:00 - 11:00 : Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

13:00 - 15:00 : Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή  19.5.2024

9:00 - 11:00 : Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

13:00 - 15:00 : Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Η :  Οι ασκούμενοι που δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους και επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης θα υποβληθούν στην γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.

Οι ασκούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους οφείλουν να το προσκομίσουν με την αίτησή τους για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Όσοι ασκούμενοι-ες δεν έχουν μετάσχει στους δύο διαγωνισμούς μετά τη συμπλήρωση του 18μήνου της άσκησής τους και απαιτείται λήψη της προβλεπόμενης από το άρθρο 18 παρ. 4 του ΚΔ άδειας για να μετάσχουν στο διαγωνισμό να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.

Δικαιολογητικά προς υποβολή:

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης με παράβολο 5,00 ευρώ. Η πληρωμή του παραβόλου των 5,00 ευρώ θα γίνεται στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.

2. Βεβαίωση/ες από τον/τους δικηγόρο/ους ή από δικηγορική εταιρεία ότι ασκηθήκατε κοντά του/της συνεχώς από την αρχή της άσκησής σας μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A' 2024

Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής και ο τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί προσεχώς.

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνετε ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων».

2. Πιστοποιητικό άσκησης (εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω).

3. Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση).

4. Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (olomeleia.gr) του ποσού των εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2024.»

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι ασκούμενοι που έχουν διαγραφεί από το μητρώο ασκουμένων οφείλουν να ζητήσουν την επανεγγραφή τους και να καταθέσουν μέχρι την 26.3.2024 σχετική αίτηση, βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής τους και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

- Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό Α΄ 2024 ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να συνεχίσει την άσκησή του στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Ρ, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων.

Για τη συνέχιση της άσκησής του θα υποβάλει στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης :  

α. αίτηση συνέχισης άσκησης  

β. βεβαίωση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής του και   

γ. μεγαρόσημο ΤΑΧΔΙΚ 3,00 ευρώ από την γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.

Στην περίπτωση που παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων.

-Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό Α΄ 2024, ο ασκούμενος υποχρεούται να συνεχίσει την άσκησή του μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

Για τη συνέχιση της άσκησής του θα υποβάλει στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης:

α. αίτηση συνέχισης άσκησης  

β. βεβαίωση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής του και     

 γ. μεγαρόσημο ΤΑΧΔΙΚ 3,00 ευρώ από την γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ