ΔΣΡ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου

16/11/2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή 16/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΠΕ).

2) Πιστοποιημένη άριστη γνώση Η/Υ (θα συνεκτιμηθεί πτυχίο επιστήμης πληροφοριακών συστημάτων).

3) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (γνώση άλλης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί).

4) Ηλικία από 25 έως 40 ετών  (θα αποδεικνύεται από φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή από φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου).

5) Προηγούμενη τυχόν αποδεδειγμένη σχετική εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.

6) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει:

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 12 του ν.3584/2007).

2. Να αποδεικνύεται εγγράφως ότι :

(α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

(β) δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

(γ) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

(δ) δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

3. Να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση επιλογής Δικηγόρου για την κάλυψη της θέσης εργασίας, η ανάληψη καθηκόντων προϋποθέτει προηγούμενη παραίτησή του από το Δικηγορικό Λειτούργημα και τη διαγραφή του από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, υπεύθυνη δήλωση ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2α, β, γ και δ καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τα παραπάνω τυπικά προσόντα.

Οι πληρούντες τα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, όπου θα διερευνηθούν και τα κατά Νόμον γενικά προσόντα  πρόσληψης.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί, σε δύο εφημερίδες στον τοπικό ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (www.dsro.gr).

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μετά των παραπάνω δικαιολογητικών αρχίζει στις 21 Νοεμβρίου 2022 και λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 και θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 έως 14:30 στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, (Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, οδός Χ. Τρικούπη αρ. 32, ΤΚ 69 132, ισόγειο, Τηλ. 25310 22551 – 25310 31163) ή ταχυδρομικά στην άνω διεύθυνση και στη περίπτωση αυτή η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς ή με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση dsrodopi@gmail.com .

     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ερελιάδης                                       Σοφία Μιχαλιτσούδη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ