Απόφαση Οργανωτικής Επιτροπής

06/10/2021

Οργανωτική Επιτροπή                                                                                                     

Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων                

Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2021

Εφετειακής Περιφέρειας Θράκης   

Χαρ. Τρικούπη 32

69132  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                   

Αρ. πράξης 15/2021

Η Οργανωτική Επιτροπή εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων του Εφετείου Θράκης αποτελούμενη από τους:

1. Ελένη Λαφτσή του Αριστοτέλη, Ταμία του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου  Ροδόπης, (Πρόεδρος της Επιτροπής)

2. Αναστάσιο Πούλιο  του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

3. Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης , τακτικά μέλη της Επιτροπής ,

η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του υπ´ αριθμ. 59/14.09.2021 πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και η Γραμματέας της Επιτροπής κ. Σοφία Μιχαλιτσούδη του Πέτρου συνήλθε σήμερα στις 5 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μετά  από πρόσκληση της Προέδρου, σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση, η Πρόεδρος έθεσε το θέμα της διεξαγωγής του διαγωνισμού με προφορική εξέταση των υποψηφίων από μη αιρετούς δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω – μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου Θράκης, με δεκαπενταετή άσκηση δικηγορίας, του ορισμού του χώρου και του τρόπου διεξαγωγής και του καθορισμού του ακριβούς προγράμματος εξετάσεων.

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει εξεταστές των υποψηφίων δικηγόρων τους παρακάτω Δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω στα αντίστοιχα κατά σειρά του προγράμματος μαθήματα, ήτοι :

Α. Τον κ. Γεώργιο Πεταλωτή του Στυλιανού, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

στο Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία

Β. Την κ. Χαρίκλεια Τζελέπη του Σαράντη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

στο Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία,

Γ. Την κ. Αγαθονίκη Παυλίδου του Αριστείδη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

στο Εμπορικό Δίκαιο

Δ. τον κ. Γρηγόριο Μιχαηλίδη του Μιχαήλ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία & ∆ικονοµία

Ε. τον κ. Κωνσταντίνο Δαλματζή του Κυριάκου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

στον Κώδικα ∆ικηγόρων και Κώδικα ∆εοντολογίας

Ο τόπος διεξαγωγής παραμένει το Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής (δικαστική αίθουσα 1ου ορόφου - Πενταμελούς Εφετείου - ΜΟΕ) και το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

-Παρασκευή 29.10.2021 ώρα 17:00-19:00 Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία - Σάββατο 30.10.2021 και ώρες: i) 09:00-11:00 Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία, ii) 12:00-14:00 Εµπορικό ∆ίκαιο - Κυριακή 31.10.2021 και ώρες : i) 09:00-11:00 ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία και ∆ιοικητική ∆ικονοµία, ii) 12:00-14:00 Κώδικας ∆ικηγόρων και Κώδικας ∆εοντολογίας.

Η εξέταση θα διενεργείται σε γκρουπ τουλάχιστον πέντε (5) εξεταζομένων με αλφαβητική σειρά.

Η κατανομή των υποψηφίων που θα γίνει βάσει αλφαβητικής σειράς, και οι ώρες εξέτασης ανά υποψήφιο θα ανακοινωθούν με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών για συμμετοχή και μετά από τη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία και θα αποφασίσει για το παραδεκτό των αιτήσεων.

Ορίζει τη Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11: 00 την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και την έκδοση απόφασης παραδοχής ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων και τη σύνταξη πίνακα των δεκτών υποψηφίων στην περιφέρεια του Εφετείου Θράκης για την συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021.

Να αποσταλεί η παρούσα στην Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στους Δικηγορικούς Συλλόγους του Εφετείου Θράκης, στο Εφετείο Θράκης να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων αυτών και στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Πρόεδρος                                                              Η  Γραμματέας

     Ελένη Λαφτσή                                                        Σοφία Μιχαλιτσούδη

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Ελένη Λαφτσή

                              

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ