Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2021

20/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

                               ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους,  θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29.10.2021, Σάββατο 30.10.2021 και Κυριακή 31.10.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. Οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται την ίδια ημέρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Όσοι επιθυµούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισµό οφείλουν από 27.9.2021 µέχρι και τη Δευτέρα 18.10.2021 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην Γραµµατέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου Θράκης, κ. Σοφία Μιχαλιτσούδη, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης , είτε δια ζώσης  (Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής  Χαρ. Τρικούπη 32),  είτε αποστέλλοντας αυτά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e- mail organotikiep.dsr@gmail.com

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:   

1.Αίτηση

2.πιστοποιητικό άσκησης (να έχει συμπληρωθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ο νόµιµος χρόνος άσκησης (18 µήνες)

3. Υπεύθυνη Δήλωση (δηλώνω ότι: α) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων, β) έχω συμπληρώσει όλα τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή μου στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου έτους 2021

4. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικυρωση)

Σε περίπτωση κατόχων ξενόγλωσσου πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση του πτυχίου (από την Μεταφραστική Υπηρεσία ή από δικηγόρο).

5. φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

6. Απόδειξη κατάθεσης του ποσού πενήντα (50,00) ευρώ στον αριθ. 5011091124939 (ΙΒΑΝ GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία Θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συµµετοχή στο διαγωνισµό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου 2021».

Το πρόγραµµα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

 -Παρασκευή 29.10.2021 ώρα 17:00-19:00 Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία - Σάββατο 30.10.2021 και ώρες: i) 09:00-11:00 Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία, ii) 12:00-14:00 Εµπορικό ∆ίκαιο - Κυριακή 31.10.2021 και ώρες : i) 09:00-11:00 ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία και ∆ιοικητική ∆ικονοµία, ii) 12:00-14:00 Κώδικας ∆ικηγόρων και Κώδικας ∆εοντολογίας.

Τόπος διεξαγωγής : Δικαστικό Μέγαρο Koμοτηνής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ